Xarı Bülbül

Mən yazıram öz sözümü
Lazım qəlsə cüt ğözümü
Vətən üçün haqq sözünü
Vaxtı çatdı deyən mənəm

Uşaqlıqda hay dəlini
Yeri gəlsə pirvəlini
Xankəndində boğan mənəm

Biz gedərdik yarışmaqa
Haylar ilə savaşmaqa
Lazım olsa dalaşmaqa
Xankəndinə ğedən mənəm

Köməkçimdi İlham, Kamil
Arabirdə dədəm Şəmil
Deyirdiki çox çəkəcək
Oynadıqın başsız feil ?

Deyərdimki ay atacan
Sən baqışla mən cavanam
Bu hayların axırına
Lazım ğəlsə mən çıxaram.

Ğetdi şirin arzularım 
Urusetin çöllərinə
Bəzən həsrət çəkirəm mən
Unutduqum  ğünlərimə.

Qəl yaxına mehriban dost
Mən sirrimi açım sənə
Köçüb türkün ölkəsinə
Qayıdacam vallah yenə

Heç kəs mənnən inciməsin
Bu həyatın işi imiş
Bunu ələyib xəlbirlə
Sovruq atan kişiimiş

Baqışlaynan ana vətən
Qiymətini bilməmişəm
Baxıb özüm öz işimə
Yamancaca hirslənmişəm.

Deyirəmki kül başıma
Dostlarımıa pisləşmişəm
Vaxtın çatıb, ayıl indi
Dön vətənə birləşmişəm.

Daha küsüb inciməyin
İndi daha vaxtı deyil
Qayıdıb ğəlmək Vətənə
Bu qerçəkdi, xəyal deyil.

Xoş söz deyib biz yaşayaq
Ümüdümüz ğələcəyə
Azad olmuş torpaqımda
Hörmətim var aqbirçəyə.

Kimi talış ləhcəsiylə
Kimi ləği səhnəsiylə
Kimi avar təhnəsiylə Bu dostluğa ziyan deyil.

Kaş olaydıq qardaş hammız
Aralıqda əkmə yarpız
İy- qoxusu olsa belə
Zərəl ğəlməz bu millətə.

 

QARABAĞDA

Əziz  dosstum yaxın otur söyləşək,
Söhbət Qarabağda, söz Qarabağda,
Çıxanda Şuşaya Cıdır Düzünə
Aran Qarabağda, gaq Qarabağda !
Danışaq dostluqdan , qardaşlıqdan biz,
Tanış olaq Türk qardaşım ikimiz,
Ğücümüz tükənsə hər bir ikimiz
Kömək  Qarabağda, güc  Qarabağda .
Eşidək, dinləyək Məmmədin səsni
Xan Şuşinskinin zənğuləsinı
Üzeyir Hacıbəyovun musiqisini
Musiqi diyarı var Qarabaqda.
Söhbəti eyləyək İbrahim xandan,
Analar durardı tez, xoruz banınnan
Qonağı tanışı ğələn bir zaman
Dosluq , qardaşlıqı ğör Qarabağda ! 

 Səhərlər durardıq ana  səsinnən
Hər an qızınardıq xoş nəfəsindən
Elə bil açılan silah səsindən,
El, oba hörməti, var Qarabağda.
Gözəllər gözəli anamla bacım
Açardı süfrəni şərəfim, tacım
Çiynimə saldıqın qara yapıncım,
Gözəllər gözəli var Qarabağda.
Qonaq gəlsə axşam , sabah evinə
Körpə uşaq kimi sevinə-sevinə,
Arxasında sənək su çələyiylə
İnsana hörmət var, bil Qarabağda.
Vaqifdən soruşsan Cıdır düzünü
Onun məqbərəsi deyər sözünü,
Böyük ulu tanrı  çıxart  gözünü
Şairin qisasın al Qarabağda.
Eşitsə Xan qızı kirimək bilməz,
Görsə bu fəryadı, dayanıb dinməz ?
Xanım olsa belə həqqindən dönməz
Ana məhəbbəti var Qarabağda.
Qızıl ordu məhv eləyir hayları
Qırılsada bilmək olmur sayların 
Türk qardaşım sən görəndə bunları
Bölünməz diardı bil Qarabağ da
Ana məhəbbəti , uşaq sevğisi
Musiqi sədası, Allah vergisi
Həmişə xoş gəlir anamın səsi
Cənnətin qucaqı var Qarabaqda.
Susadan yenəndə sən  bir Ağdama
 Baxarsan soluna, sonra saqına
Arabir qayıdıb İsa bulağına
Soyuq bulaqlar var bil Qarabağda.

Xarı bülbül qözəldi, sən dərmə onu

Təbiət yaradıb, musiqi fonlu
Xəllfəli kəndində sən üzüquylu 
Onla raslaşarsan sən Qarabağda.

Dönüb sən ğeriyə ğəlsən Şuşuya
Unutma ğetməyi səm Şırlanlıya
Səklii  bulaqından su içən zaman
Unudarsan qəmi sən Qarabağda.

 

Q A Y I  T  G Ə L
Əziz dostum qonaq gəlsən  buraya
Ərz edirəm qoşularsan duaya,
Xalqa gələn  budözülməz bəlaya
Yol taparsan, sən vətənə  qayıt qəl.

Bilməyirsən bu qamətin axrını,
Qurdalasan açacaqsan paxrını,
Qədəhə süzülmüş  araq- çaxrını
Bir sağlıq  demək üçün, tez ol, qayıt gəl.

Görərsən nə edir  qəhraman əsgər
Tutduğu düşmşəni çarmuxa çəkər.
Daha bilməyirəm sənə nə təhər,
Anladım ki, artıq vaxtdır, qayıt gəl.

Qarşılayar səni duzla çörəklə,
Unudular acı sözlər möhnətlə ,
Yaddan çıxar danışıqlar, töhmətdə
Artıq vaxtdı, sən vətənə qayıt gəl.

Öz ğözlərin ilə bu fəlakəti
Görüb  fəxr  edərsən sən bu qaməti,
Azəri xalqını, qızıl əsğəri
Görmək üçün dön vətənə, qayıt ğəl .

Qurban qardaş, məncə keçər bu həyat,
Qaçqınlar- köçgünlər qayıdar bəyyat,
Bag , bostan əkilər , xoş olar həyat,
Hələki vaxtın var, durma, qayıt gəl.

Hədər keçdi bu keçdiyim cavanlıq,
Qədir qiyətini axırki  qandıq.
Açıldı düyünlər , töküldü sadıq ,
Onu görmək üçün, sən tez qayıt gəl.

 

XARI BÜLBÜL

Uşaqlıqda dəstələyib yığardım,
Bilmirdim qiymətni  ay Xarı bülbül.
Deyən də yox idi, niyə yığırsan ?
Sən məni bagışla, ay Xarı bülbül.

Şuşa çox gözəldi,  sən onun gülü
Başının üstündə tutduğun tülü,
İsa bulağında bülbül bülbülü,
Valehin mən olum, ay Xarı bülbül.

Təbiət veribdi bu gözəlliyin
Yaraşıq olursan sən düzənliyin,
Keçib adlıyanda biz xəzəlliyi,
Arxamca baxarsan, ay Xarı bülbül.

İnşallah, qayıdıb hamı vətənə
Unutdugum borcu  qaytarram  sənə
Artıq ömür keçir, izin ver mənə,
Öpüm dimdiyindən, ay Xarı bülbül.

Ədalətəm mən yazıram şeyrimi,
Qismət olsun, hamı tapsın yerini
Unutmayaq heç vaxt ana dilini,
Sənə  şeyri qoşaq, ay Xarı bülbül.

 

D A G L A R

Düşüb Dəi dağdan yensən aşağa,
Muxtökən çıxacaq yəqin qabaqa,
Qabaqtəpə salacaqdı çaağa
Unutma, gələcəm mən sizə , dağlar .

Onnan artıq yoxdur mənim varlığım ,
Bəzən həkim kimi sonar sağlığın
Bilirsən qiymətin sən cavanlığın ,
Cənnət səndə qalıb , unutma, dağlar.

Bütün fəsillərdə qarlıdır başın,
Deyə bilməz heç kim , neçədir yaşın
Qızıllı torpağı, qiymətli daşı,
Qoru əmanəti, sən saxla, dağlar.

Unutma heç zaman, çıxarma yaddan
Səndə əmanəti qoyub gəlmişəm.
Babamın məzarın, nənəmin qəbrin
Yadda saxla, Vətən qoymuşam , dağlar.

Ədalətəm, heç vaxt küsmərəm sənnən
Çox xahiş edirəm , sən küsmə mənnən,
Pay olmaz torpaqdan, nə də Vətənnən,
Daimi, əbədi qalasan, dağlar.

 

Ş U Ş A D A

Sağlıq olsun  qayıdacaq Şuşa da
Qohum , qardaş yığılacaq Şuşada.
Cıdır Düzü ğöz yaşıyla  Şuşada,
Qarşılaya Xan qızını Şuşada.

Bütün Azərbaycan qonaq gələcək,
Xarı bülbülləri orda dərəcək. 
Şuşa şirnisini  orda yeyəcək
Şəhidlər yurdudur bizim Şuşua da.

Ğəl mənim qardaşım bir Qarabaga,
Kəlbəcər Laçına, çıxsan Şuşaya,
Qubadlı, Zəngilan ğələr haraya
Cəbrayıl , Fizuli durar araya.

Çox sevirəm Azərbaycan xalqını,
Əsgərin, zabiti, həm genralını
Bir masa başına yığıb  hamını,
Möhtəşəm himnimi çalam Şuşada.

Ya allah, kömək ol, bizə həmişə
Nəyim varsa dost- qardaşla bölüşəm
İlham Heydər oğlu gəl sifarişə,
Yekun sözün sən deginən Şuşada !
Nida işarəsin sən vur 
Ş U Ş A D A !!!

 

Ay qızıl əsğər
  
Həm doğma balamsan, həm qardaşımsan
Cəbhədə sən mənə sir sirdaşımsan,
Vuruş meydanında  hərb yoldaşımsan
Sənə qurban olum, ay qızıl əsgər.

Söz verdin gələndə ata - anaya,
Qardaşa, bacıya, bibi- xalaya
Arzum budur düşməyəsən talaya,
Öz arzunla yaşa, ay qızıl əsgər.

Sevdiyin gözəllə vidalaşanda,
Bir daha sevgini çatdırdın ona.
Yolunu gözləyər o sədaqətlə,
Narahat  olma sən, ay qızıl əsgər.

Vətən vuruşudur , bilirsən bunu,
Azəri yurdumun sən duyğusunu,
Ğöstərmə düşmənə öz durğuşunu,
Silahı yaxın tut,  ay qızıl əsgər .

Gedəndə irəli  bir bax arxaya,
İnanma yalana, heç bir saxtaya,
Arxanca  dost gəlir, çıxma talaya
Kəs düşmən başını, ay qızıl əsgər.

Sındır bel sümüyün , sən bu hayların
Başa düşmüyürlər alıb payların,
Qışqırıb - bağırıb poz dayıların
Fikir vermə buna , ay qızıl əsgər.

Sənə  gələn qada gəlsin onlara, 
Allahın lənəti olsun  bunlara,
Azəri xalqını sən ugurlara,
Apar sən dalınca, ay qızıl əsgər.

Əlində avtomat, belində qatar
Snayper qardaşım başınnan atar,
Hər qaya altında bir aslan yatar,
Xəbərdar edirəm, ay qızıl əsgər.

Bəzən sadəlövlük, çıxartsan yaddan
Köhlən at yerinə verəndə maydan
Bunun millətindən, o mənfur haydan
Yaradan qorusun, qıy qızıl əsğər.

Ürəyimdə sözüm çoxdur sənə mən,
Arxanda durmuşam, sayıq olginən
Qarabağ torpağın azad edərkən,
Sizə quzu kəsim , ay qızıl əsgər.

Sıxaram əlini bir qardaş kimi
Lazım olsa  çağıraram həkimi,
Yaran varsa sarıyacaq sətini,
Sən  fəxrimiz oldun, ay qızıl əsgər.

Göstərdin dünyaya sən şöhrətini,
Tökdün hayın üstə xalq tohmətini
Ucaltdın, qaldırdın öz millətini
Daha yüz il yaşa, ay qızıl əsgər.

Qarabağ bizimdi, bizim olacaq
Bu hayları ölkəmizdən qovacaq,
Əvvəl bədənini, sonra başını
Mahir qəssab kimi dərisin soyacaq,
Halal süd əmmisən, ay qızıl əsgər.

Bu yazdığım üçün  sən məni qınama
Sən bu döyüşlərdə heç zaman sınama.
Qismətim olmadı deyəm anama
Yanına gələrdim, ay qızıl əsgər.

Qismət oldu yazdım  qoca  yaşımda
Əqlim itməyibdi hələ başımda
Sənə söylədiyim  on qardaşımda
Yanında  olaydı, ay qızıl əsgər.

Arzum budur, xalq çıxsın azadlığa
Torpaqda gəzməsim heç bir dığa  da
Qovanda onları çıxsa qarşına,
Sox palçığa- zığa, ay qızıl əsgər.

 

P R E Z İ D E N T

Atan Heydər idi, anan Zərifə
Qaranlıq  olmuşdu, çıxdın  tarixə
Bütün dediklərin düşdü maarifə,
Sənin arzun əməllərin prezident.

Geyəndə əyninə hərbi formanı
Düşmən qarşısında şir tək durmağı,
Bəzən qabağından, daldan vurmagı
Düz başa salırsan, cənab prezident.

Təmiz danışırsan gör neçə dildə
Heyvanın yekəsi, böyüyü fil də
Gedib qayıtdığın o böyük pir də,
Qoy köməyin olsun, cənab prezident.

Bu xalq unutmuyur heç vaxt , heç zaman
Döyüşdə haylara vermirsən aman.
Bu haylar danışdı bizə yüz yalan,
Onları  yerinə soxdun, prezident.

Planı başqaymış demirdi onu,
Arada satqın var, işin sonunu
Düzgünizah etdi döyüş yolunu,
Xalqa düz sözünü dedi, prezident.

Danışıqda üz gözündən nur yagar
Uca dağ başında şimşək tək çaxar,
Hayların qəlbinə nizələr soxar,
Gətirdi azadlıq xalqa , prezident.

Bundan sonra daha yüz il yaşasan,
Sən Türk xalqı üçün hər vaxt paşasan.
Dedim agıllısan, demə naşısan,
Yüz il bundan conrra yaşa, prezident
Yaşa  Azərbaycan, yaşa prezident

 

TURAN   

Dünya tarixində  axtarsan əgər,
Xalqlar öz yükünü özləri çəkər
Müsəlman dünyası yaxşı bilinki,
Onun qeyrətini təkcə Türk çəkər.

Bir atanın , bir ananın  övladı
Uşaqlıqdan qoyub ona  bu adı.
Əvvəl babasını, sonra soyadı,
Düzgün ad  qöyubdu Ərdoğan adı .

Yəqinki bilirdin işin axırın, 
Minsk qrupunun açdın paxırın
Qaytardın millətə getmiş  aglını,
Mənim Türk qardaşım, sirdaşım mənim.

Eləki dağıldı yığılmış həyst  / SSRİ /
Bir qrup  yığılıb verdi bəyanat,
Dağıtdılar evi , qaldı boş həyət,
Köməyə Türk əlin  uzatdı sncaq .

Bir millətik , iki dövlət olsaqda
Arxanda durmuşam sən tək qalanda.
Yəqin incidin sən məyus olanda,
Sən  Türk qardaşımsan  atmaram səni.

Bütün Türk xalqları yığışacaqlar,
Bir birnin dalında dayanacaqlar,
Bir qaya altında sığınacaqlar,
TURAN ordusunu yaradacaqlar.

Allah qoysa gələcəkdir bir zaman
Verməz Türk ordusu namərdə aman,
Yığar öz başına Teyyub Ərdoğan
Qurduğu dövlət də olacaq  TURAN.
 

Ədalət Şamiloğlu 

Xudaferin.eu

        

02:29